Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Reklamácie

1.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Zasielané produkty doplnkovej výživy majú expiračnú dobu minimálne 3 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme objednávateľa telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme až po odsúhlasení objednávateľom.

1.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a podajte na tento tovar reklamáciu.

Po obdržaní reklamácie Vám bude e-mailom potvrdené jeho prijatie prevádzkovateľom a zároveň budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na vlastné náklady na adresu: Imrich Johanes, BIKESPORT, Šafárikova 41, 90301 Senec, Slovenská republika.
Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Do lehoty 3 dní sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však bez súhlasu objednávateľa nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
  2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny ( stačia kópie ), ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
  3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.


1.3

Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.

 

Ak ide o vadu

odstrániteľnú

má objednávateľ právo:

  • na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne
  • na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu

neodstrániteľnú

, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:

  • na výmenu veci
  • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre

opätovné vyskytnutie sa vady po oprave

alebo pre

väčší počet vád

vec riadne užívať

  • o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
  • o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

Ak ide o

neodstrániteľné

vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo:

na primeranú zľavu z ceny veci


1.4

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.1.5

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade kúpy tovaru z oddelenia cyklistiky pri produktoch, ktoré si na základe výslovného odporučenia predajcu vyžadujú odbornú montáž v príslušných servisných centrách (príslušné servisné stredisko Vám bude určené podľa adresy doručenia na objednávke alebo podľa dohody o adrese servisu budete informovaný telefonicky alebo e-mailom) sa poskytnutá zákonná záruka nevzťahuje na chyby a poškodenia produktu, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže zo strany neautorizovaného servisného strediska.