Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Obchodné podmienky

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bikesport-senec.sk je :
Imrich Johanes
Šafárikova 41
90301 Senec
Slovenská republika

email: info@bikesport-senec.sk

 

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.bikesport-senec.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom webportálu www.bikesport-senec.sk sú záväzné.

1.3 Podmienkou uskutočnenia objednávok nie je vaša registrácia do systému. Objednávku je možné urobiť aj bez registrácie do systému, ale zákazník musí pri nej presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

1.4 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke vyberiete tovar, vložíte požadovaný počet kusov do košíka a následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia, spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný tovar je dostupný a to buď telefonicky alebo elektronickom poštou. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade ani u dodavateľa, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.

1.5 Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že objednávateľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

1.6 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

2 Dodanie tovaru

2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra a obchodné podmienky, prípadne záručný list.Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (príklad - ak si objednáte tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 2, 4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní). Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi e-mailom najneskôr do 24hodín ( počas pracovných dní ) od prijatia objednávky, predpokladaný termín zaslania objednaného tovaru na adresu objednávateľa.

2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

3 Poplatky za poštovné a balné


3.1 Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty ( ďalej len SP ) kde tovar bude doručený do 72 hodín od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu, alebo kurierom EMS/UPS ( ďalej len EMS/UPS ) na území SR, kde tovar bude doručený do 24 hodín od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu.

3.2 Cenník poštovného a balného je nasledovný:

3€ SP / 6€ UPS - pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 130€ vrátane
0€ SP / 4€ UPS - pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 130,01€ do 300€ vrátane
0€ SP / 0€ UPS - pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 300,01€


3.3 Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku. ( deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň ). Pokiaľ by sa dodacia lehota predažila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

4 Osobný odber tovaru


4.1 Osobný odber tovaru je možný po vzájomnej dohode medzi prevádzkovateľom a objednávateľom tovaru v dohodnutom termíne na adrese prevádzky :

Imrich Johanes BIKESPORT Šafárikova 41 90301 Senec Slovenská republika

Upozornenie: pri osobnom odbere tovaru nemá objednávateľ právo na servisné úkony spojené s objednaným tovarom! Pri záujme o kúpu ďalšieho tovaru mimo tovaru uvedeného v objednávke mu bude tento tovar ( ak je skladom ) predaný za maloobchodné ceny uvedené v predajni. To isté platí pre servisné práce ktoré by mohol požadovať objednávateľ. Pokiaľ máte záujem o servisné práce spojené s objednaným tovarom, informujte nás o tom vopred e-mailom, prípadne telefonicky pred vyzdvihnutím tovaru. Vopred neohlásené servisné práce spojené so zakúpeným tovarom máme právo odmietnuť z dôvodu časovej zaneprázdnenosti! Pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne poplatky.

5 Výmena tovaru


5.1 Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na farbu, veľkosť alebo typ výrobku. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

6 Platobné podmienky


6.1 Za objednaný tovar cez www.bikesport-senec.sk môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

1. zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.)

2. dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky

3. platba v hotovosti - pri osobnom prevzatí tovar


6.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet prevádzkovateľa vedený v banke ČSOB Slovensko a.s. , č.ú.: 4000920446/7500

6.3 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

7 Záručné podmienky


7.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Zasielané produkty doplnkovej výživy majú expiračnú dobu minimálne 3 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme objednávateľa telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme až po odsúhlasení objednávateľom.

7.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a podajte na tento tovar reklamáciu.

Po obdržaní reklamácie Vám bude e-mailom potvrdené jeho prijatie prevádzkovateľom a zároveň budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na vlastné náklady na adresu: Imrich Johanes, BIKEPSORT, Šafárikova 41, Senec 90301, Slovenská republika. Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Do lehoty 3 dní sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však bez súhlasu objednávateľa nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny ( stačia kópie ), ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.


7.3 Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má objednávateľ právo:
1. na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne
2. na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:
1. na výmenu veci
2. na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/


Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
1. o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
2. o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo:
- na primeranú zľavu z ceny veci


7.4 Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

7.5 Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade kúpy tovaru z oddelenia cyklistiky pri produktoch, ktoré si na základe výslovného odporučenia predajcu vyžadujú odbornú montáž v príslušných servisných centrách (príslušné servisné stredisko Vám bude určené podľa adresy doručenia na objednávke alebo podľa dohody o adrese servisu budete informovaný telefonicky alebo e-mailom) sa poskytnutá zákonná záruka nevzťahuje na chyby a poškodenia produktu, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže zo strany neautorizovaného servisného strediska.


8 Odstúpenie od zmluvy


8.1 Na základe § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má objednávateľ - fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Kontaktujte nás vopred e-mailom s tým, že odstupujete od zmluvy a uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo Vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Peniaze za tovar Vám pošleme prevodom na Váš účet alebo poštovou zloženkou do 15 dní od písomného doručenia prejavu vôle odstúpiť od zmluvy. Tovar zasielajte prosím späť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe na adresu Imrich Johanes BIKESPORT, Šafárikova 41, 90301 Senec Slovenská republika. Neposielajte nám prosím akýkoľvek tovar naspäť dobierku! Takto poslaný tovar nebude z našej strany prevzatý ! Odporúčame Vám tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Objednávateľ však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


 


9 Záverečné ustanovenia


9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky musia byť však vždy uvedené na stranke prevádzkovateľa v sekcii "Obchodné podmienky".

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky www.bikesport-senec.sk nadobúdajú platnosť dňa 01. januára 2010